ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത് രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നടത്തി.

ജില്ലാ പോലീസ് ആസ്ഥാനത്ത്  രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണം നടത്തി