കാപ്പ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

കുറ്റ്യാടി  പോലീസ് ഫാസിൽ  s/oമുഹമ്മദ് ഇടത്തിപ്പൊയൽ എന്നയാളെ കാപ്പ ചുമത്തി ജയിലിലടച്ചു