Who is Who

SRI SHYJU PL

DYSP

NADAPURAM SUBDIVISION

dyspndprmkkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI DINESH A.V

SHO

NADAPURAM POLICE STATION

shondprmkkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI AJESH KS

SHO

VALAYAM POLICE STATION

shovlymkkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI UMESHAN KAZHUNGUR

SHO

KUTTIADY POLICE STATION

shoktydikkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI BINU TS

SHO

THOTTILPALAM POLICE STATION

shottlmkkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI BIJU.K.M

DYSP

PERAMBRA SUB DIVISION

dyspprmba.pol@kerala.gov.in

SRI SANTHOSH M.A

SHO

PERAMBRA POLICE STATION

shoprmbrapsdl.pol@kerala.gov.in

SRI SANTHOSH KUMAR T.N

SHO

MEPPAYUR POLICE STATION

shommayurpdrl.pol@kerala.gov.in

SRI ARUNDAS .P

SHO

PERUVANNAMUZHI POLICE STATION

shoprzykkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI SURENDRAN KALLIADAN

SHO

KOORACHUND POLICE STATION

shokcndkkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI MAHESH KANDEMBATH

SHO

BALUSSERY POLICE STATION

shoblsrykkdrl.pol@kerala.gov.in

SRI RAJEEV R (I/C)

SHO

ATHOLI POLICE STATION

shoatholkkdrl.pol@kerala.gov.in

Last updated on Monday 11th of March 2024 02:57:27 PM