പോലീസില്‍ കൗണ്‍സലര്‍ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

42 new counselors  are being appointed in 20 police districts and state women cells