പോലീസിലെ പുതിയ സൈബർ ഡിവിഷൻെറ ഉദ്ഘാടനം

പോലീസിലെ പുതിയ സൈബർ ഡിവിഷൻെറ ഉദ്ഘാടനം ചൊവ്വാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിർവ്വഹിക്കും